ARA? / KASKO / TRAF?K

Kasko Sigortas? ile arac?n?z? bir?ok riske kar?? güvence alt?na alabilirsiniz. Kasko sigortan?z var ise, arac?n?zda meydana gelebilecek kay?p/hasarlara kar?? mal varl???n?zda meydana gelebilecek ekonomik kay?plar?n?z ?nlenir.

Detayl? bilgi almak i?in bizimle ileti?ime ge?ebilirsiniz.

Teklif Al

SA?LIK S?GORTASI

?nce sa?l?k diyorsan?z, kendinizin ve ailenizin sa?l???n? her?eyden ?nde tutuyor ve de?er veriyorsan?z, farkl? ihtiya?lara g?re haz?rlanm?? sa?l?k sigortalar?ndan biri mutlaka size g?re! Se?ece?iniz plan sayesinde hem sa?l???n?z? güvence alt?na alacaks?n?z hem de size ?zel; ürünlere g?re farkl?l?k g?steren ücretsiz ve kapsaml? check-up, ?mür boyu yenileme garantisi, hastane sonras? limitsiz ayakta tedavi gibi bir?ok avantajdan yararlanabileceksiniz.

Detayl? bilgi almak i?in bizimle ileti?ime ge?ebilirsiniz.

Teklif Al

BES / HAYAT S?GORTASI

Bireysel Emeklilik Sistemi; bireylerin emekliliklerinde rahat etmeleri i?in düzenli olarak tasarrufta bulunmalar?n? sa?layan, sosyal güvenlik sistemini tamamlayan, yasayla düzenlenmi? ve devlet taraf?ndan devlet katk?s? ile desteklenen bir ki?isel gelece?e yat?r?m sistemidir.
Fiil ehliyetine sahip herkes bu sisteme kat?labilir.
Emekli olabilmeniz i?in en az 10 y?l sistemde kalman?z ve 56 ya??n? doldurman?z gerekiyor.

Detayl? bilgi almak i?in bizimle ileti?ime ge?ebilirsiniz.

Teklif Al

KONUT / DASK

Deprem ve deprem sonras? yang?n, infilak, tsunami ve yer kaymas? sonucu olu?acak riskler Do?al Afet Sigortalar? Kurumu (DASK) taraf?ndan kar??lanan Zorunlu Deprem Sigortas? ile teminat alt?na al?nmaktad?r.
6305 say?l? Afet Sigortalar? Kanunu gere?ince Kapsam Dahilindeki Binalar:
Tapuya kay?tl? ve ?zel mülkiyete tabi ta??nmazlar üzerinde mesken olarak in?a edilmi? binalar,
634 Say?l? Kat Mülkiyeti Kanunu kapsam?ndaki ba??ms?z b?lümler,
Bu binalar?n i?inde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri ama?larla kullan?lan ba??ms?z b?lümler,
Do?al afetler nedeniyle devlet taraf?ndan yapt?r?lan veya verilen kredi ile yap?lan meskenler.
Yukar?daki ko?ullara uyan, kat irtifak? tesis edilmi? binalar, tapuda henüz cins tashihi yap?lmam?? ve tapu kütü?ünde vasf? "arsa vs." olarak g?rünen binalar, tapu tahsisi henüz yap?lmam?? kooperatif evleri i?in de Zorunlu Deprem Sigortas? yapt?r?lmas? gerekmektedir.
Henüz ba??ms?z tapusu olmayan meskenlerin sigortas?, sigorta ettirenin beyan?na dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yap?labilmektedir.
Zorunlu Deprem Sigortas?; binan?n bulundu?u deprem risk b?lgesi, binan?n yap? tarz?, meskenin brüt yüz?l?ümü ve binan?n in?a y?l?na dayanarak hesaplan?r.

Detayl? bilgi almak i?in bizimle ileti?ime ge?ebilirsiniz.

Teklif Al

?? YER? S?GORTASI

Kü?ük ve orta ?l?ekli de?i?ik sekt?rlerde faaliyet g?steren i?yerlerinizi, bina ve bina i?indeki mal varl???n?z?, ?al??anlar?n?z?, olas? risklere kar?? güvence alt?na alabilirsiniz.

Detayl? bilgi almak i?in bizimle ileti?ime ge?ebilirsiniz.

Teklif Al
vintage rolex ebay ulysse nardin dubai fake watches tag heuer grand carrera calibre 36 replacement strap geneva platinum watches in india uk replica watches best site to sell stolen rolex rolex bubbleback for sale uk replica watches cartier cologne panerai radiomir gold uk replica watches tag heuer mercedes benz sls 100 price tag heuer aquaracer quartz price replica watches