2008 y?l?nda sekt?rle ilgili akademik e?itimlerimizi tamamlad?ktan sonra dahil oldu?umuz sigortac?l??a; 3 y?l kadar Grupama Sigorta ?zmir B?lge Müdürlü?ünde bireysel pazarlama konusunda devam etttik. ?stanbul'un ülkemiz ticaretinin kalbi olmas? ger?e?inden hareketle 2012 y?l?ndan itibaren faaliyetlerimizi ?stanbul'da yürütmeye ba?lad?k. Belirli bilgi deneyim ve portf?y edindikten sonra Güne? Sigorta A.?. nin yetkili acenteli?ini alarak faaliyetlerimizi yetkili acente olarak sürdürmekteyiz.

Gen?, dinamik ve yenili?e a??k ekibimizle siz mü?terilerimizin ihtiya?lar?na cevap verecek en uygun ürünleri sunabilmek ve sigortadan sizleride faydaland?rmak birincil hedefimizdir.

Tüm sigorta bran?lar?nda faaliyet g?steren ERACENTE S?GORTA ARACILIK H?ZMETLER? LTD. ?T?. Maksimum mü?teri memnuniyetini sa?layan ve sekt?rde referans olarak g?sterilen ?irket olmay? kendine hedef olarak se?mi?tir.

Misyonumuz

  • Mü?terilerimizin ihtiya?lar?n? saptay?p bilgi,deneyim ve dinamikli?imizle en k?sa zamanda en do?ru ?ekilde kar??lamak.
  • Türkiyede her ge?en gün geli?en sigorta bilincine katk?da bulunarak sekt?re olan güveni artt?rmak.
  • Mü?teri odakl?, ??züm ama?l? hizmet sunmak.
  • Sekt?rdeki geli?meleri etkin takip edip sigortal?lar?m?z? en k?sa sürede bilgilendirmek.
  • Dürüst, ?effaf, yol g?sterici olmak.
  • Rekabet?i, h?zl? ve ula??labilen bir acente olmak.
  • Sat?? ?ncesi oldu?u kadar sat?? sonras?nda da mü?teri memnuniyeti, sigorta dan??manl??? gibi bizi di?er acentelerden ay?ran fakt?rlerden taviz vermemek.

Vizyonumuz

Mü?terimizin ihtiya? ve beklentilerini en do?ru ?ekilde kar??layabilmek i?in; ihtiyaca cevap veren, riskleri minimize eden, ekonomik poli?eler geli?tirmek ve sunmak. Toplam kalite y?netimi felsefesinden ald???m?z ilhamla, sürekli iyile?tirme anlay??? do?rultusunda kendimizi daima geli?tirmek, geli?irkende sigortal?lar?m?z?n g?rü? ve dü?üncelerini dikkate alarak, sekt?rde EN ?Y?'ye ula?makt?r.